CWZ Logo
Oppassen voor CWZ'ers
CWZ Header

Algemene voorwaarden

CWZ biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen ouders/verzorgers en oppas-aanbieders faciliteert. Voor de toegang tot en het gebruik van de website, het platform, of de (oppas)diensten gelden de volgende algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met onze voorwaarden ga je ook akkoord met ons privacy beleid.

Artikel 1 - Inhoud

CWZ biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen ouders/verzorgers en oppas-aanbieders faciliteert. CWZ is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij.

CWZ heeft het platform (technisch en uiterlijk) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op het platform met betrekking tot kinderopvang is echter afkomstig van derden, namelijk de vragers respectievelijk de aanbieders van oppasdiensten. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. CWZ draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de ouders/verzorgers, de kinderen en/of oppassers geen enkele verantwoordelijkheid.

Richtlijnen

CWZ volgt de landelijke richtlijnen op. Indien je gebruik wil maken van deze oppas- of opvangmogelijkheden, dan kan dit alleen als jouw kind (of de oppas) geen ziekteverschijnselen (verhoging of koorts, niezen, hoesten, keelpijn of een loopneus) vertoont. 

Artikel 2 - Gegevens

Indien je gebruik wenst te maken van deze dienst, zul je ervoor zorg moeten dragen dat jouw gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeer je dat je de (rechts)persoon bent die je mededeelt te zijn en dat je bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.

De gegevens die je invult bij jouw profiel komen op het platform te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) jouw profiel kunnen opnemen.

Op deze website is rekening gehouden met data minimalisatie. Er worden enkele verplichte gegevens verzameld de andere gegevens zijn optioneel door jou als oppasser in te vullen.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten hangt samen met alles met betrekking tot de dienst. Hieronder vallen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij CWZ en/of haar licentiegevers. Indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste advertenties worden geschonden, dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart CWZ voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, terzake.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

CWZ stelt zich tot doel om via het platform op internet vraag en aanbod betreffende kinderopvang bij elkaar te brengen. CWZ is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractspartij voor wat betreft de te verlenen oppas. CWZ selecteert of controleert het aanbod van oppassers niet.

CWZ draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde oppaskinderen en hun ouders/verzorgers en/ of de kandidaten (de oppassers) en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. Je maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

Het contact maken en onderhouden met een oppas, gastouder, ouders of opvangorganisatie is geheel op eigen risico en initiatief.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg voor jouw kind(eren) toe te vertrouwen, ligt volledig bij jouzelf. CWZ is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een oppas of ouder niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan vernemen wij dit natuurlijk wel graag. Je kunt dit melden via een e-mail naar oppas-corona@cwz.nl.

Artikel 6 - Verwijzingen/advertenties

CWZ is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders en/of deelnemers aan het platform.

Artikel 7 - Vrijwaring

Je vrijwaart CWZ volledig voor alle mogelijke claims van jouzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van ons platform.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik platform

CWZ wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het platform, af. CWZ is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van het platform.